Cô Cô bất cẩn để bị điểm huyệt

Cô Cô bất cẩn để bị điểm huyệt.

Đả thông kinh mạch cô cô rên như vạc :))