Cứu người đẹp bị giật đồ [p1]

Cứu người đẹp bị giật đồ.

Gặp lại em cùng với lời hẹn sẽ trả ơn một cách thỏa đáng.

Xem [p2]