Sau khi em ý bỏ khẩu trang ra thì ….

Không biết nói sao nữa rồi anh em ạ. Lúc em ý bỏ khẩu trang cũng là lúc tôi chết lặng.

Có anh em nào bị giống mình không???